Читанка

„ДВЕ КУЛТУРИ“ од Ч.П.Сноу (и нејзиното интелектуално влијание)

Она што денес го нарекуваме „општа култура” одамна не се совпаѓа со идејата за ренесансно знаење, според која луѓето не би требало само да памтат датуми и имиња, отприлика доволно за до втор праг на Милионер, туку треба и...